Sanayici Vasıflı Eleman Bulamıyor

Monday, 11 July 2011 12:54
Türkiye'de işsizlik en büyük sorunlardan biri. Ne var ki, Anadolu'da birçok sanayici nitelikli eleman bulma konusunda ciddi sıkıntýlar yaşıyor, bu yüzden yatırımını erteleyenler bile var.

Türkiye'de resmi verilere göre yaklaþýk 3 milyon iþsiz bulunuyor. Ancak sanayici nitelikli eleman bulmakta sýkýntý yaþýyor. Özellikle makine ve ekipman kullandýrabileceði kalifiye eleman bulamayan birçok sanayici, yapacaðý trilyonluk yatýrýmlarý ve kapasite artýrýmlarýný ertelemek zorunda kalýyor. Konya, Kayseri, Kocaeli gibi sanayi þehirlerinin temsilcileri iþverenin nitelikli eleman sorunu yaþadýðý konusunda hemfikir. Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu ÝÞKUR Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, gençlerin büyük bir kýsmýnýn iþ arama niyeti taþýmadýðýný, iþ arayanlarýn ise beklentilerinin çok yüksek olduðu için bir iþ sahibi olamadýðýný söyledi.

 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Hasyüncü de Türkiye'de iþsizlik deðil, iþ beðenmeme problemi yaþandýðýna dikkat çekti. Trilyonluk yatýrýmlarýn çalýþtýrýlacak eleman bulunamadýðý için ertelendiðini belirten Hasyüncü, sac üretimi yapan bir firmanýn yaklaþýk bir milyon Euro'luk yatýrýmla alacaðý makinelerde çalýþtýracak eleman bulamadýðýný ve bu yatýrýmý gerçekleþtiremediðini kaydetti. Buna benzer yüzlerce örnek olduðunu dile getiren Hasyüncü, önceden ÝÞKUR'la ortak açýlan kurslar sayesinde az da olsa eleman bulabildiklerine deðinerek, "Kurs açýyoruz kursa eleman gelmiyor. ÝÞKUR'a elinizde ne kadar eleman varsa gönderin diyoruz. Yine eleman bulamýyoruz. OSB'de her üç fabrikadan birisinin kapýsýnda eleman alýnacak ilaný var. Artýk vasýflý elemandan vazgeçtik vasýfsýzý dahi bulamaz hale geldik. Türkiye'de insanlar iþ deðil yatacak yer arýyor. Devlet sektöründe en küçük bir iþ alýmý için bile binlerce kiþi baþvuruyor, özel sektör eleman bulamýyor." diye konuþtu. OSB Meslek Lisesi kurduklarýný kaydeden Hasyüncü, lisede 10 atölye bulunacaðýný ve þartlara göre vasýflý eleman yetiþtirileceðini dile getirdi.

 

Oda temsilcileri, meslek garantili kurslara bile iþsizlerin ilgi göstermediðinden þikayetçi. Konya Sanayi Odasý Baþkaný Tahir Büyükhelvacýgil, 2011 baþýnda düzenledikleri 'UMEM Beceri 10' meslek edindirme kurslarýna 10 bin civarýnda baþvuru beklemelerine raðmen, sadece 750 kiþinin katýldýðýný söyledi. Kurslara baþvuranlarýn önemli bir kýsmýnýn seçmelere girmediðini anlatan Büyükhelvacýgil, "Meslek edindirme kurslarýný topu topu 113 kiþi tamamlayarak sertifika aldý. Proje kapsamýnda günlük 15 TL yevmiye veriliyor, sigorta primleri ÝÞKUR tarafýndan yatýrýlýyor. Sanayicilerimizin de iþveren sigorta primleri 4,5 yýla varan sürelerde karþýlanýyor. Ama ilgi maalesef istenilen noktanýn çok altýnda. Ýþsizliðin temelinde mesleksizlik yatýyor." dedi.

 

Kocaeli Sanayi Odasý Baþkaný Ayhan Zeytinoðlu, UMEM projesi kapsamýnda þu ana kadar 76 kurs açýldýðýný ancak yeterli kursiyerin bulunamadýðýný kaydetti. Nitelikli eleman sorununun her bölgede geçerli olduðunu belirten Zeytinoðlu, þunlarý söyledi: "Oda olarak açtýðýmýz kurslardan 5'i yeterli kursiyer bulunamadýðý için açýlmadý. Kurslara ilgisizliðin nedenlerinden biri projenin tanýtým eksikliði olabilir. Hem iþsiz olup hem iþ beðenmeme konusunda iþsizlik sigortasý ve yeþil kart uygulamasýnýn da etkisi olabilir." Konya Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Selçuk Öztürk iþsizliðin sorun oluþturmaya devam ettiðini dile getirdi. Geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm ülkelerin nitelikli ara eleman yetiþtirmek için özel kaynak ayýrdýðýný vurgulayan Öztürk, Türkiye'nin de bu önemli soruna çözümler aramasý gerektiðini belirtti. Ýþsizliðin temel nedenini 'yanlýþ eðitim politikalarýyla meslek liselerinin anlamýný kaybetmesi' olarak deðerlendiren Öztürk, sanayi þehirleri için mesleki eðitimin büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Öztürk, pazar odaklý mesleki eðitim sistemine en kýsa sürede geçilmesi gerektiðini ifade etti.

 

Kayseri Ticaret Odasý Baþkaný Hasan Ali Kilci de nitelikli personel sorununun iþletmelerin teknolojiyi eðitim kurumlarýndan daha hýzlý takip etmeleriyle ilgili olduðunu belirtti.

 

Ýþsiz gençlerin beklentileri çok yüksek

 

Türkiye Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu'na (ÝÞKUR) yapýlan iþ baþvurularýyla ilgili rakamlarý açýklayan Genel Müdür Mustafa Kemal Biçerli, 2009'da 1 milyon 435 bin 24, 2010'da ise 1 milyon 217 bin 936 kiþinin iþ bulmak amacýyla ÝÞKUR'a kayýt yaptýrdýðýný söyledi. Bu yýlýn ilk 5 ayýnda müracaat sayýsýnýn 576 bin 12 olarak gerçekleþtiðini kaydeden Biçerli, "Bir üniversitemizin yaptýðý bilimsel araþtýrmaya göre, Türkiye'deki iþsizlik yüzde 20 ile en çok genç nüfusta yoðunlaþýyor. Araþtýrma sýrasýnda gençlerle yapýlan yüz yüze görüþmelerde ilginç sonuçlar ortaya çýkýyor. Bu genç iþsizlerin yüzde 37'si ne çalýþýyor, ne iþ arýyor. Yüzde 80'i hiçbir þekilde iþ arama niyetinde olmadýðýný beyan etmiþ. Bu sonuç düþündürücü. Ýþ arayanlar beklentilerini çok yüksek tutuyor." dedi.

Ýþadamý billboardlara ilan verdi, arayan olmadý

 

Konya'da üretiminin yüzde 90'ýný yurtdýþýna satan Kayhan Makine, gazete ve televizyonlara verdiði reklamlara bir yenisini daha ekledi.

 

Billboardlara eleman alým ilaný veren firmaya aradan geçen 15 günlük süreye raðmen bir kiþi bile müracaat etmedi. Þirketin Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Abdullah Kayhan, Sanayide eðitimli, yetiþmiþ elemanýn yaný sýra mekteplilere de ciddi ihtiyaç duyulduðunu belirterek, "Meslek liselerinin güçlendirilmesi, özendirilmesi devlet politikasý haline gelmeli. Sanayicilerin nitelikli eleman konusunda çok ciddi sýkýntýsý var. Þu an 2 bin 500-3 bin TL maaþla CNC operatörü bulunamýyor." dedi.

 

Makine kullanacak nitelikli ara eleman bulamamaktan þikayetçi olanlardan biri de plastik doðrama üretimi yapan iþadamý Ahmet Demirkol. Türkiye'de iþsizlik rakamlarýnýn gerçekliðine inanmadýðýný vurgulayan Demirkol, 'eleman aranýyor' ilanlarý sonrasý gelenlerin kendilerine önerilen iþleri beðenmediðini belirterek, "Nitelikli eleman bulmak kolay deðil. Þu anda kalifiye çalýþan bir adama 8 saat için bin 200 TL maaþ veriyoruz. Yeter ki iþini iyi yapsýn bin 800 lira da veririz." diye konuþtu. Kayseri'de faaliyet gösteren Simge Mobilya Genel Müdürü Mustafa Sýlay, 160 bin dolarlýk yatýrým yapmak istediklerini ancak alacaklarý makinelerde çalýþtýracak eleman bulamadýklarý için bu yatýrýmý gerçekleþtiremediklerini dile getirdi. Bu yatýrýmla kapasitelerini de artýrmýþ olacaklarýnýn altýný çizen Sýlay, eleman bulamadýklarý için ileriye dönük hiçbir adým atamadýklarýný kaydetti.

 

Portal Çelik Kapý Yönetim Kurulu Baþkaný Hacý Söyler de aylýk bin 500 adet çelik kapý ürettiklerini, eleman bulabilmeleri halinde üretim kapasitelerini 2 bine çýkartacaklarýný dile getirdi. Günlerce eleman ilanlarý vermelerine raðmen çalýþtýracak iþçi bulamadýklarýný anlatan Söyler, "Bundan dolayý çevremde ne kadar akrabam varsa hepsini zorla iþyerine getirdim. Ýþ yoðunluðumuz fazla arttý. Kapasite artýrmaya çalýþýyoruz ama eleman yokluðu nedeniyle gerçekleþtiremiyoruz. Gelen talepleri geri çevirmek zorunda kalýyoruz." diye konuþtu.

 

Yýlmaz Sac Profil Yönetim Kurulu Baþkaný Mahmut Hiçyýlmaz ise kapasitelerini yüzde 40 artýrmak istediklerini ancak alacaklarý makinelerde çalýþtýracak eleman bulamadýklarý için bunu ertelediklerini söyledi.

 

Gazete sayfalarý eleman ilanýyla dolu

 

Konya'da yayýmlanan yerel gazetelerin ilan sayfalarý çoðunlukla eleman ilanlarýyla dolu. Gazetelerindeki ilanlarýn yüzde 60'ýnýn eleman ilaný olduðunu belirten Yeni Meram Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Oðuz Akçakoca, "Ýþ var, yetiþmiþ eleman yok. Ýþverense nitelikli eleman arýyor. Ýþveren internet, gazete ve televizyonlar yoluyla eleman aradý bulamadý." diye konuþtu. Bir yanda milyonlarca iþsiz bir yanda sanayicinin eleman ihtiyacý olduðunu belirten Merhaba Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Çetin Oranlý ise, "Ýki taraf bir ortak noktada buluþturulmalý. Eðitim sistemi, meslek sahibi yapmaya yeterli deðil. Mesleki eðitim özel sektörün ihtiyaçlarýna cevap vermiyor. Kesintisiz eðitim çýraklýk iþini bitirdi. Alaylý yetiþenler artýk yok. Bazý iþkollarýnda ciddi sýkýntý var. Ciddi maaþ verilmesine raðmen nitelikli eleman bulunamýyor." dedi.

Image Gallery

sanayi_kaynak.jpg

Facebook